Trang chủ website BHXH Quảng Nam: http://bhxhquangnam.gov.vn( Lưu ý: Các số seri phôi dưới đây không còn giá trị để giải quyết hưởngchế độ BHXH )


SỐ SERIBỆNH VIỆNNƠI THÔNG BÁONGÀY THÔNG BÁOSỐ CÔNG VĂN
5400002664 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú YênPhú Yên 11/12/2016 684/BHXH-CĐBHXH
5400003134 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú YênPhú Yên 11/12/2016 684/BHXH-CĐBHXH
5400003199 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú YênPhú Yên 11/12/2016 684/BHXH-CĐBHXH
5400002704 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú YênPhú Yên 11/12/2016 684/BHXH-CĐBHXH
5400002705 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú YênPhú Yên 11/12/2016 684/BHXH-CĐBHXH
7200004620 TTYT huyện Dương Minh ChâuTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200035504 TTYT huyện Trảng BàngTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200014131 Bệnh viện đa khoa Lê Ngọc TùngTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200014132 Bệnh viện đa khoa Lê Ngọc TùngTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038491 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038497 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038554 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038807 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038917 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200048020 Bệnh viện đa khoa Tây NinhTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200041744 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TNTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200004620 TTYT huyện Dương Minh ChâuTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200035504 TTYT huyện Trảng BàngTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200014131 Bệnh viện đa khoa Lê Ngọc TùngTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200014132 Bệnh viện đa khoa Lê Ngọc TùngTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038491 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038497 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038554 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038807 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200038917 Bệnh viện đa khoa Cao Văn ChíTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200048020 Bệnh viện đa khoa Tây NinhTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200041744 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TNTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200048020 Bệnh viện đa khoa Tây NinhTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
7200041744 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TNTây Ninh 30/8/2016 1390/BHXH-CĐBHXH
1900030199 Công ty cổ phần Kim loại mầu - Nhà máy Kẽm Điện phân Thái NguyênThái Nguyên 12/8/2016 940/BHXH-CĐBHXH
1900031126 Công ty cổ phần Kim loại mầu - Nhà máy Kẽm Điện phân Thái NguyênThái Nguyên 12/8/2016 940/BHXH-CĐBHXH
1900031677 Công ty cổ phần Kim loại mầu - Nhà máy Kẽm Điện phân Thái NguyênThái Nguyên 12/8/2016 940/BHXH-CĐBHXH
1900031943 Công ty cổ phần Kim loại mầu - Nhà máy Kẽm Điện phân Thái NguyênThái Nguyên 12/8/2016 940/BHXH-CĐBHXH
1900031980 Công ty cổ phần Kim loại mầu - Nhà máy Kẽm Điện phân Thái NguyênThái Nguyên 12/8/2016 940/BHXH-CĐBHXH
5600014302 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014303 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014304 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014305 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014308 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014311 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014312 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014313 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014314 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014315 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014316 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014318 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014319 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014338 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014339 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014340 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014341 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014342 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014344 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014349 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
5600014354 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa 8/8/2016 638/BHXH-CĐBHXH
2200136069 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200131217 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200666061 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200137428 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200606615 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200606624 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200606625 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220012169 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200137437 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200136969 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220013000 Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng NinhQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220071275 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220071276 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220071277 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220071278 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220038930 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220071281 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220071282 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200618667 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200186398 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200186399 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220039638 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200186226 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220071600 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220019442 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200186812 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200187433 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200187453 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200187487 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
22007474009 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220039664 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
220038658 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200186670 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200186671 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm PhảQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200175101 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200304776 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200304776 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200153602 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200153605 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200153606 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200153609 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200153623 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200153635 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200153651 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
2200153681 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông BíQuảng Ninh 8/8/2016 1806/BHXH-CĐBHXH
123