THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN ĐÔNG GIANG

Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện TT P'rao Nguyễn Thị Phương Linh 0917669477 Thôn Ngã Ba TT P'rao Huyện Đông Giang
Đại lý thu Bưu điện Xã Ba Lê Thị Thùy Vân 0918593783 Thôn Ban Mai 1 Xã Ba Huyện Đông Giang
Đại lý thu Bưu điện TT P'rao Nguyễn Thị Linh 0917849749 Thôn Ngã Ba TT P'rao Huyện Đông Giang