THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG SƠN

Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Trung Nguyễn Thị Thảo 0912755212 Thôn Trung Hạ Xã Quế Trung Huyện Nông Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Lộc Nguyễn Thị Ngọc Thoa 01677298012 Thôn Lộc Trung Xã Quế Lộc Huyện Nông Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Phước Lê Thị Thủy 0935535407 Thôn Phú Gia 1 Xã Quế Phước Huyện Nông Sơn
Đại lý thu Bưu điện Xã Sơn Viên Nguyễn Thị Chanh Tia 0944532283 Thôn Phước Bình Trung Xã Sơn Viên Huyện Nông Sơn