THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN TÂY GIANG

Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Xã A Tiêng Võ Thị Trang 01267064969 Thông AGrồng Xã A Tiêng Huyện Tây Giang
Đại lý thu Bưu điện Xã A Tiêng Trương Tấn Khôi 0905779112 Thông AGrồng Xã A Tiêng Huyện Tây Giang