THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu UBND xã Đại Lãnh Nguyễn Thị Bích Phượng 0973424324 Hà Dục Đông  Đại Lãnh Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Hồng Bùi Thị Xuân Sương 0964625370 Thôn Phước Lâm   Đại Hồng Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Đồng Phạm Thị Trinh 0945584645 Hà Nha  Đại Đồng Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Quang Phan Quang Vũ 01649767773 Đông Lâm  Đại Quang Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Nghĩa Nguyễn Văn Thường 0905669491 Hòa Mỹ Đại Nghĩa Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Thị Trấn ái Nghĩa Nguyễn Thị Như Loan 0984085663 Khu 2 TTT Ái Nghĩa Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Hiệp Đinh Thị Hương 01696402191 Tích Phú  Đại Hiệp Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Hòa Văn Thị Trang 0909075462 Quảng Huế  Đại Hòa Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Phong Nguyễn Thị Hiền Nga 0987775615 Mỹ Tây Đại Phong Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Minh Lê Quang Mai 0975348228 Ấp Nam  Đại Minh Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Cường Tô Bổng 0935117682 Thanh Vân  Đại Cường Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Thắng Cao Thị Xuân Vui 0935527055 Phú An  Đại Thắng Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Thạnh Nguyễn Thị Như Tứ 01688593293 Tây Lễ  Đại Thạnh  Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Chánh Võ Thanh Hùng 0976011264 Tập Phước  Đại Chánh  Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại Hưng Lương Thị Diễn 01655261431 Trúc Hà  Đại Hưng Huyện Đại Lộc
Đại lý thu UBND xã Đại An Lê Thị Hạnh 0976303679 Quảng Huế Đại An Huyện Đại Lộc
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện Thị Trấn Ái Nghĩa Nguyễn Thị Bích Vân 0916274639 Khu 2 Thị Trấn Ái Nghĩa Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Xã Đại Quang Nguyễn Thị Thúy Diễm 01264362514 Thôn Tam Hà  Xã Đại Quang Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Xã Đại Đồng Nguyễn Thị Hoàng Anh 01262686990 Thôn Hà Nha  Xã Đại Đồng Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Xã Đại Hồng Nguyễn Thị Thảo 0911274499 Thôn Phước Lâm  Xã Đại Hồng Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Hòa  Lê Thi Tài  01202646621 Thôn Quảng Huế Đại Hòa  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Nghĩa  Phạm Thị Mỹ Bình  0918684407 Thôn Hòa Mỹ  Đại Nghĩa  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Hưng  Đỗ Thị Vân  01645848212 Thôn Trúc Hà  Đại Hưng  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Thắng  Nguyễn Thị Bích Thủy  0917822895 Thôn Phú An Đại Thắng  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Minh Nguyễn Thị Phụng  0917822895 Thôn Đông Gia Đại Minh Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Hiệp  Nguyễn Thị Thu Nguyệt  0936010801 Thôn Tích Phú  Đại Hiệp  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại An Nguyễn Thị Mai 0911130507 Thôn Quảng Huế Đại An Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Tân  Bùi Thanh Chung  0938701785 Thôn Xuân Tây  Đại Tân  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Thạnh  Huỳnh Thị Mãnh  01667415484 Thôn Tây Lễ Đại Thạnh  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Chánh  Lê Thị Minh 01295855194 Thôn Tập Phước  Đại Chánh  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Lãnh  Lê Thị Thu Hiền  0973817445 Thôn Tân Hà  Đại Lãnh  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Phong  Lê Thị Như Nguyệt  01663280232 Thôn Mỹ Tây Đại Phong  Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Sơn Phan Thị Minh Hưng  0935170200 Thôn Hội Khách Đông  Đại Sơn Huyện Đại Lộc 
Đại lý thu Bưu điện Đại Cường  Phan Thị Tú Anh 01689396810 Thôn Thanh Vân  Đại Cường  Huyện Đại Lộc