THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC

Đại lý thu tại xã Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu UBND xã Bình Lâm Nguyễn Thị Tư 0935541682 Nhứt Tây Bình Lâm Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu UBND xã Quế Thọ Lê Duy Hạnh 01667117023 Bắc An Sơn  Quế Thọ Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu UBND xã Quế Bình Trương Xuân Phong 01686513940 Thôn 3 Quế Bình Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu UBND xã Hiệp Thuận Trần Thị Cẩm Vân 0905713424 Thôn 2 Hiệp Thuận Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu UBND xã Hiệp Hòa Nguyễn Thị Mơ 0913680853 Thôn 4 Hiệp Hòa Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu UBND xã Quế Lưu Nguyễn Hương Ly 01669102369 Thôn 1 Quế Lưu Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu tại bưu điện Nhân viên đại lý thu Điện thoại  Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
Đại lý thu Bưu điện TT Tân An Nguyễn Thị Minh Lý 0913800878 KP An Đông TT Tân An Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Hiệp Hòa Bùi Thị Thủy 0914313090 Thôn 3 Xã Hiệp Hòa Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Thọ Đặng Thị Đề 02353603178 Thôn Phú Bình Xã Quế Thọ Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Sơn Cao Thị Thúy Phương 0912686404 Thôn 2 Xã Bình Sơn Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Phước Gia Lương Thị Thủy 01698587403 Thôn 3 Xã Phước Gia Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Quế Lưu Phạm Thị Quyên 0986504709 Thôn 2 Xã Quế Lưu Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Bình Lâm Trần Thị Thanh 02353603196 Thôn Lộc An Xã Bình Lâm Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Sông Trà Nguyễn Thị Bích Vân 01295124526 Thôn 3 Xã Sông Trà Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Phước Trà Phạm Thành Nhân 02353603196 Thôn 4 Xã Phước Trà Huyện Hiệp Đức
Đại lý thu Bưu điện Xã Thăng Phước Thiều Thị Oanh   0986820580 Thôn Phú Toản Xã Thăng Phước Huyện Hiệp Đức